Резерват СЕВЕРОЗАПАД - нема такова место!

Моля влез или се регистрирай.

Влез с потребителско име, парола и продължителност на сесията
Експертно Търсене  

Новини:

АФтур Тема: Как да прецакаме смрадовете ! - акъл и помощ  (Прочетена 13059 пъти)

0 ЧленЬове, членки и членестоноги и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Aврам

 • Тумбак
 • Публикации връъ му гу: 4478
 • я па я да не поверваш
"В България няма нито една ЛЕГИТИМНА държавна институция и нито една ЗАКОННА такса?

За да се отговори на този въпрос, следва да се започне с това какво означава на български език правното понятие „легитимен”.
То означава:”който има законно право; съществува или действа в съгласие, в съответствие със закона; законен, законосъобразен”; който е овластен, оправомощен, оторизиран от закона.
....
Кога влиза в действие определената с Конституцията организация на съдебната власт?
Съгласно § 4 от Преходните и Заключителни разпоредби на Конституцията на Република България /в сила от 13.07.1991 г./:
”Определената с Конституцията организация на съдебната власт влиза в действие след приемането на новите устройствени и процесуални закони, които трябва да бъдат приети в срока по § 3, ал.2”, а именно:”в едногодишен срок от влизане на Конституцията в сила.”
Виж „§ 3. /2/ от Преходните и Заключителни разпоредби на Конституцията на Република България.

Иначе казано, всички устройствени и процесуални закони, свързани с уредбата на съдебната власт: Закон за съдебната власт, Гражданско процесуален кодекс, Наказателно процесуален кодекс, Административно процесуален кодекс и др. е следвало ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА БЪДАТ ПРИЕТИ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ВЛАСТ преди изтичането на едногодишния срок от влизането на Конституцията в сила, т.е преди 13.07.1992 г. Този срок важи и за Закона за адвокатурата.

Посоченият срок в §4 във връзка с § 3 алинея 2, от Преходните и Заключителни разпоредби на Конституцията Република България /в сила от 13.07.1991 г./ има заповеден задължителен характер и преклузивен, преустановяващ, спиращ ефект.
Това е срокът, в който задължително трябвало да се упражни дадено право:в случая приемането,обнародването и влизането в сила на законите , свързани с устройството и процесуалното действие на съдебната власт.
Този срок започва да тече от момента на възникването на това право /в случая от 13.07.1991г./ и е изтекъл на 12.07.1992 г.
Преклузивният срок по дефиниция не предпоставя и не допуска нарушаването на това право /в случая издаването на законите, свързани с устройството и процесуалното действие на съдебната власт/.
Преклузивният срок прокламиран от Конституцията, тече по отношение на всички.
С изтичането му, възможността да се упражни даденото право се прекратява. Извършеното след изтичане на преклузивния срок/ в случая след 13.07.1992г/ е извършено без основание.
Затова с право в юридическата наука и практика се счита, че преклузивният срок има фатален характер.

Фаталността му в случая, се изразява в това, че щом като Конституцията изрично заповядва, крайният срок за приемането на всички устройствени и процесуални закони, свързани с уредбата и процесуалните действия на съдебната власт да е 13.07.1992 г., то с изтичането на този срок, не съществува конституционосъобразна възможност той да се промени, да се „разтегли”и изпълнението му да се „наваксва”в друго време, по-късно от посоченото.
Незачитането на конституционно установения преклузивен срок, обаче, води до това, че след като е изтекъл, каквито и действия да са предприети или да се предприемат от законодателя, за да „навакса”пропуските, то тези действия са неконституционни, незаконни и нищожни.
Нищожни са и актове на властта – законодателна, изпълнителна /централна,местна /или съдебна, когато са извършени на основание на противоречащи с конституционните разпоредби закони. Затова тези актове не могат да пораждат и не пораждат правни последици.

Какви са фактите в Република България в действителност?

В противоречие с § 4 във връзка с § 3 алинея 2 от Преходните и Заключителни разпоредби на Конституцията Република България /в сила от 13.07.1991 г. от различните народни събрания след 13.07.1992г.
са приети и обнародвани закони,свързани с устройството и процесуалното действие на съдебната система както следва:
Законът за съдебната власт е Обнародван в ДВ,бр.59 от 1994 г. с последвали актуализации до ДВ,бр.6 от 1999 г.и по-късно;
Гражданско процесуалният кодекс е Обнародван в ДВ,бр.59от 20.07.2007 г.;
Административно процесуалният кодекс е Обнародван в ДВ,бр.30 от 2006 г.;
Наказателно процесуалният кодекс е Обнародван в ДВ,бр.86 от 2005 г.;
Законът за адвокатурата е Обнародван в ДВ,бр.55 от 2004 г.;
Законът за правната помощ е Обнародван в ДВ,бр.79 от 2005 г.

Съзнателно се отразява първоначалното приемане и влизане в сила на посочените закони, а не се цитират множеството последвали техни „изменения и допълнения”.
Забавата за издаването им е очевидна -15, 16 ,17 години след изтичането на преклузивния срок.
Налице е погасено право поради настъпила давност,а извършеното след изтичане на преклузивния срок/ в случая след 13.07.1992г/ е извършено без основание. Този факт не може да остане незабелязан.
Приемането на посочените закони извън преклузивния срок е извършено без правно основание. Тези кодекси и закони са противоконституционни и нищожни и не могат да пораждат никакви правни последици.
Поради това не може да изисква и да се налага под страх от санкция да бъдат спазвани.
.....
От изложеното следва и извода, че съдебната власт в Република България не е легитимна.

Липсата на легитимност на съдебната власт, обаче, води до множество проблеми и отрицателни последици свързани с другите власти – законодателна, президентска, изпълнителна / централна - правителство и органи на местно управление/ и др.
........
Поради липса на легитимност на съдебната власт, всички регистрации и пререгистрации на политическите партии в Република България, извършени от съдилищата след 13.07.1992 г. не могат да пораждат правни последици, присъщи на легитимните съдебни актове.
С прякото си действие Конституцията на Република България отменя действията на съдилищата след 13.07.1992г.и обявява нищожността на решенията им по регистрацията на политическите партии като извършени от некомпетентни и неовластени лица.
На свой ред, тази съдебна нелегитимност намира отражение в избирателното право след 13.07.1992 г. и подлага под съмнение провеждането на легитимни избори за народни представители, президент и вицепрезидент, на правителство, на местни органи на власт и т.н., както по отношение легитимността на учредените или образувани от тях органи, съюзи, агенции, асоциации и други организации, акционерни дружества и др. както и решенията за членство в тях.
Достатъчно е, в които и да са избори след 13.07.1992 г. да е участвал един политически субект/ една партия или коалиция/, който да не е бил съдебно регистриран по Закона за политическите партии преди 13.07.1992 г., за да е налице опорочен избор, а избраният представител или орган да не е легитимен.
Тези аргументи важат и за организирането, провеждането и обявяването на резултати при президентските избори.
....
Липсата на легитимност по отношение на народните представители, на народното събрание, на свой ред, означава, че :
този форум, чиито членове са те, няма правомощията, компетентността да прави политика; да избира и гласува членовете на изпълнителната власт /правителството/; да избира от своята квота конституционни съдии и членове на Висшия съдебен съвет ; да изменя или допълва Конституцията на Република България; да гласува, приема и обнародва закони; да утвърждава междудържавни спогодби и договори; да взема решения относно членство на страната в международни организации и съюзи; да си определя възнаграждения и др.Такова събрание няма никакви правомощия.
....
Липсата на легитимност по отношение на народните представители, на народното събрание,
означава и липсата на легитимност на изпълнителната власт – на правителството.
На основанието, че е излъчено от нелегитимен правен субект – нелегитимно народно представителство.
Тази верижна липса на легитимност, довежда до наличието на криза във всички институции на властта: законодателна,президент,изпълнителна /правителство, местно управление/ и съдебна власт и характеризира наличието на конституционна криза.
Иначе казано, Република България в момента е в парламентарна, президентска, правителствена криза; в криза на местното управление, в криза на съдебната власт, а така също и в икономическа криза.
Изходът от посочената конституционна криза е проблем на управниците.
За обикновените граждани изложеното дотук налага съобщаването на добри новини. Те са няколко и са много важни, и следва да се усетят от хората веднага.
Прякото действие на конституционните норми отменя законите, които им противоречат. Всички след 13.07.1992 год.Тези закони са много и почти всичките са свързани с плащания.
В защита на правата и свободите, на интересите на българските граждани , особено важна е разпоредбата на чл.60, алинея 1 от Конституцията:

„Чл.60./1/ Гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със ЗАКОН, СЪОБРАЗНО ТЕХНИТЕ ДОХОДИ И ИМУЩЕСТВО.”
Такъв закон, определящ размера на данъците и таксите според доходите и имуществото на отделния човек не е приеман и издаван след 13.07.1991 г. и до 08.03.2010 г.
Тук е мястото да се посочи, че „таксите” са също така данъци, макар и косвени. При това са много и доста разнообразни:напр.за документи за самоличност, за билети за транспорт, за кино, за театър, за паркиране, за „синя зона”, за”паяк”, за сгради, за смет,за електричество, за вода, за топлофикация, за телефони, за интернет, за кабелна телевизия, за обучение, за медицински пътища и пътечки и много, много други.

С други думи, на основание прякото действие на Конституцията на Репулбика България, в сила от 13.07.1991 г.:
Няма такси смет; няма такса електрическа енергия; няма такса топлофикация. /Следва прекратяване на хилядите дела по така нареченото „заповедно” производство по чл.410 от Гражданскопроцесуалния кодекс и др.образувани по непораждащия правни последици, противоречащ изцяло на Конституцията ГПК.
Няма такса телефони; няма такса билет в транспорта; няма пътна такса; няма винетки, няма такси „синя” зона, няма глоби за „паяк”и т.н.
Няма данък смет, нито данък сгради.
Няма такси електричество, вода, топлофикация /парно/.
Няма платена държавна образователна система.
Има безплатна държавна медицинска помощ , но и платена частна медицинска помощ, съобразени с доходите и имуществото на всекиго отделно и така нататък.
Накратко казано: НЯМА ТАКСИ, НЯМА ДАНЪЦИ във вида,в който се налагат от управляващите.
http://strannica.blog.bg/politika/2012/10/21/v-bylgariia-niama-nito-edna-legitimna-dyrjavna-instituciia-i.1012098
Блогът на strannica :: В България няма нито една ЛЕГИТИМНА държавна институция и нито една ЗАКОННА т
strannica.blog.bg
Блогът на strannica :: В България няма нито една ЛЕГИТИМНА държавна институция и нито една ЗАКОННА такса?
Активен
Душата ми жадува полет.
Душата ми е гняв и плам.
Душата ми е сняг на пролет
стопена от угоден срам.

Цони

 • Тумбак
 • Публикации връъ му гу: 4519
Re:Как да прецакаме смрадовете ! - акъл и помощ
« Reply #76 -: Октомври 13, 2013, 01:54:44 »
В петък вечер фърлих Колтчето у ена дупка с остри ръбове и спуках гума. лятна, Пирели. И алуминиевата джанта се нащърби. Искам да заведа дело срещу общината, ма не знам как и откъде да започна. Мога да намера десет нощни бакшиша да се кълнат у децата си, че са ма видели, де баш тама съм спукал гума, и те са спуквали също.
Въпросът ми е откъде да започна. Не сакам адвокат, сакам сам да се науча.
Активен
Животът с назе се ебава.

regreed

 • Гостенин
Re:Как да прецакаме смрадовете ! - акъл и помощ
« Reply #77 -: Октомври 13, 2013, 03:52:12 »
Цони, трябвало е баце, на място да викнеш КАТ за да състави протокол за ПТП, като имаш поне двама свидетели. При това на място! За съжаление обикновено ти съставят акт за каране със несъобразена скорост. Препатено е!  >:(
Ще питам познати какво се прави в такъв случай, но не очаквай чуд :ad:еса от внимание от страна на овчинята, те така са си програмирани за съжаление...
Опа! Поправям се общината.
Обикновено имат навика да си прехвърлят топката със "пътища и пътни съоръжения", а ония те гонят да доказваш къде се е намирала дупката, в общинска собственост или на път от РПМ - бюрокрацията е тотална! Пробвай в офроуд форума, там колегите са сърбали тая попара и знаят начини за справяне! Успех!
Активен

apostolicia

 • Гостенин
Re:Как да прецакаме смрадовете ! - акъл и помощ
« Reply #78 -: Октомври 13, 2013, 10:07:57 »
Аналогичен случей у наше село - опщината биде осъдена доволно и си плати кво си трабва барабар със садебните разходки. Ма ша питам бъш кво е станало и щи кажа.
Активен

Черногледец Храбър

 • Пустиняк
 • Публикации връъ му гу: 5342
 • мизерийка и безвремие - и от тава се прай тумбак
Re:Как да прецакаме смрадовете ! - акъл и помощ
« Reply #79 -: Октомври 13, 2013, 10:46:28 »
Нема начин - сал твой човек ако имаш полицай, да ти прай протокол за ПТП -триста ти свидетеле, тава не а дело. За съжаление, го знам от опит...
Активен
Простотийооо, къ да се разведем с тебе ма?...
http://vbox7.com/play:79b74a6a
 У тоа живот най а неело глуповъ жена и мокар пепелник, оти се шъ намерът начин а ти угасът огъня!

цитат-Веко

Божура

 • Пустиняк
 • Публикации връъ му гу: 11299
 • Бау!
Значи крв немам!
Клиенка съм на една банка, казва са ING. Откъ съм в Оландеа съм към таа банка и проблеми не съм имала, обаче от извесно време измислиа нещо мого подло. Значи не моо да си внесеш пари на гише, пущиле са едни автомати, къде сам да си внасаш и на секо внасане зима по 5 евро  :o :mg:. Оня денка си внесох 50 евро, що си бех поръчала нещо у един сайт, зимале са ми такса 5 евро. Друг ден внесох 150, оп, айде па 5 евро. И понеже са мого великодушни, отпущиле са 5 пъти у годината да внасаш пари ... без такса!
И така убаво са затвориле веригата, пустиняците долни, мръсни.. сички сметки са плащат по банков път, ако сакаш нещо да плащаш кеш, тогава плащаш 2-3-5 евро екстра.
От днеска почвам проучване на банките, ша са мащам от тия изедници. Пред сички тука сакам да кажа - да пукнат, дееба тия мръсници гладни, деебааа! Бел ден да не видат!
Активен
По неко път седа и си мисла, а по неко път само си седа...

буля Иваница

 • Пустиняк
 • Публикации връъ му гу: 9464
 • АЙЛЯК!
Бонджурке, па тизе от банкери кво да очакваш?! Ше те клатат по сички параграфи... Я са чуда къ не са ти зимали такса, само щото си им клиент, дееба и кръвопийци?!  :udri:

Ниа па имаме гоолем проблем с "Близу"! Летоска решихме да са откажеме и им върнахме сички тракачаци. Добре, ама почнаа да са обаждат на мъжо ми, да му пускат есемеси, че длъжиме 406 лв.!  :o А он не знаа кво а потписвал, па и договоро не моо го намериме из дом..  :-[ Тиа пари били неустойка. Дали са го на агенция по зиманията.
Некой патил ли а с тия изклесяци и кво да праиме?  >:D
Активен

Ристо Цоцин

 • Пустиняк
 • Публикации връъ му гу: 8442
 • Život brže prolazi
Я съм клиентин също на банка къде се каа ING (Diba) , ма неам оплаквания. Таа банка, барем тука, изобщо не съществува физически, а за внасане на пари и дума не моо да става вапрос - един път саках да фнасам и ме пратиа у фабриката на Хенкел за шампуане и прахове - така и не можа да го намерим.

Очевидно ф случаа е некаква политика за неползване на пари в брой - се пак фнасането на пари в брой е спецялен случай, затава моа да плащат на друга банка да нги ползват банкоматете за фнасане, они са по-скъпи. Затава си отвори сметка у банка къде си имат такива банкомати и не зимат пари. Па и банковите сметки пари нещат, леб нещат - отвори си 3-4 да имаш секакви опции
Активен

Божура

 • Пустиняк
 • Публикации връъ му гу: 11299
 • Бау!
Ша прауча как стоят нещата с другите банки. Я парите, дека си изкарвам, ми ги дават на ръка, нема как, налага са да фнасам.
Активен
По неко път седа и си мисла, а по неко път само си седа...

Ристо Цоцин

 • Пустиняк
 • Публикации връъ му гу: 8442
 • Život brže prolazi
Е проблемациата а ясна. Я такива пари ги арчим за яденье. ма лошото а че като не минават през банка после ми не излазат у собственото счетоводство  ;D
Активен

илюшин

 • Пустиняк
 • Публикации връъ му гу: 9619
Бонджурке, па тизе от банкери кво да очакваш?! Ше те клатат по сички параграфи... Я са чуда къ не са ти зимали такса, само щото си им клиент, дееба и кръвопийци?!  :udri:

Ниа па имаме гоолем проблем с "Близу"! Летоска решихме да са откажеме и им върнахме сички тракачаци. Добре, ама почнаа да са обаждат на мъжо ми, да му пускат есемеси, че длъжиме 406 лв.!  :o А он не знаа кво а потписвал, па и договоро не моо го намериме из дом..  :-[ Тиа пари били неустойка. Дали са го на агенция по зиманията.
Некой патил ли а с тия изклесяци и кво да праиме?  >:D

Това най-вероятно са месечните такси до края на договора. Като гледам сумата - подписал е за две години и пише там, че при прекратяване от ваша страна се дължат сички вноски до края на договора. По принцип при двегодишен договор таксите са по-малки, ма си вързан с тех. Задължението сега се събира от частна агенция за взимания, ако можеш да ми кажеш коя, ще потърся кво точно дължите
Активен
Удри уйно, таа мачка неа наща

буля Иваница

 • Пустиняк
 • Публикации връъ му гу: 9464
 • АЙЛЯК!
Ниа па имаме гоолем проблем с "Близу"! Летоска решихме да са откажеме и им върнахме сички тракачаци. Добре, ама почнаа да са обаждат на мъжо ми, да му пускат есемеси, че длъжиме 406 лв.!  :o А он не знаа кво а потписвал, па и договоро не моо го намериме из дом..  :-[ Тиа пари били неустойка. Дали са го на агенция по зиманията.
Некой патил ли а с тия изклесяци и кво да праиме?  >:D

Това най-вероятно са месечните такси до края на договора. Като гледам сумата - подписал е за две години и пише там, че при прекратяване от ваша страна се дължат сички вноски до края на договора. По принцип при двегодишен договор таксите са по-малки, ма си вързан с тех. Задължението сега се събира от частна агенция за взимания, ако можеш да ми кажеш коя, ще потърся кво точно дължите
[/quote]

 thanks Ше го питам и шти кажа на ЛС. Лаас така да а било.
При тия опстоятелства, я не моо ли си върна кабелната и да ги изтръпа до краа на договора?  ???  ----
Активен

илюшин

 • Пустиняк
 • Публикации връъ му гу: 9619
Това е единственото решение, иначе ще ви дирят още 2-3 месеца по телефоня, после че идват у вазе и да си дирят парите и по некое време, оп, съдия-изпълнител... а па за 400 лева си не заслужава
Активен
Удри уйно, таа мачка неа наща

буля Иваница

 • Пустиняк
 • Публикации връъ му гу: 9464
 • АЙЛЯК!
Това е единственото решение, иначе ще ви дирят още 2-3 месеца по телефоня, после че идват у вазе и да си дирят парите и по некое време, оп, съдия-изпълнител... а па за 400 лева си не заслужава

Апцелютно!  thanks

Ей, ораа, четете ситните букви у секи договор, че да не патите коту назе!  >:D
Активен

Колеба

 • Пустиняк
 • Публикации връъ му гу: 12944
 • Лижанин
Нема се пуашиш Буле, има ора изгореле с мого повече, но затва кат са подписват тиа договоре неа зле човек си гледа условията
Активен
 

Страницата е създадена за 0.458 секунди с 21 запитвания.